Propozice

1      OBECNÉ PROPOZICE

1.1   Koncept

Celoroční kampaň založená na čtyřech stabilních herních stranách a RPG aspektu, dávající každé postavě určitou jedinečnost.

Hra je tvořena dvěma aspekty, a to celoroční hrou, jejíž základní oporou je herní mapa prostoru, a dílčími „terénními“ akcemi, během nichž plní určití hráči na určitých místech dané úkoly. Ty pak mají vliv na přerozdělení držav na herní mapě pro účely celoroční hry.

1.2   Reálie

Hra se odehrává v post-apokalyptickém světě, v němž se znova začínají z trosek budovat nová společenství. Protože lidská civilizace byla téměř zničena, jedinou možností přežití je pro lidstvo uchýlit se zpět k přírodě a jejím čtyřem původním živlům – ohni, vodě, zemi a vzduchu.

K dispozici jsou stále některé zásoby, technika a zbraně z dob civilizace, které se ale nacházejí jen na odlehlých místech, nezasažených katastrofou.

1.2.1  Frakce

Hra je primárně tvořena čtyřmi stabilními frakcemi, které sdružují své přívržence s tím, že jim poskytují odpovídající výhody. Žádná z frakcí nemůže být zcela eliminována.

1.2.2  Forma vlády

Frakce si může zvolit formu vlády – může se jednat o demokratické zřízení s různými formami schvalovacích procesů nebo absolutní mocí jejího vládce, popřípadě různé jejich kombinace.

1.2.3  Role v rámci frakce

Každá frakce má svého vládce, který rozhoduje o strategii v rámci celoroční hry, a svého Guru, který ji zastupuje v organizačním týmu.

Pro zajištění vlastní bezpečnosti si frakce vydržuje ozbrojené složky.

Nositelem pokroku a nevojenských dovedností jsou specialisté.

1.3   Herní cíl

Cílem každého jednotlivce je na nejnižší úrovni přežít. Protože jednodušší je přežít v kolektivu, je dílčím úkolem přidat se k některé frakci, přispět jí svými schopnostmi, tedy bránit její zájmy a podílet se na jejím rozvoji. A konečně jí pak pomoci k nadvládě ve svém regionu.

2      HERNÍ SYSTÉM

2.1   Organizační zajištění

Hra je řízena pětičlenným organizačním týmem, který je tvořen hlavním organizátorem a čtyřmi organizátory – Guru, každým za jednu frakci. Všechny organizační role jsou podloženy herními postavami a mohou se v organizačním týmu měnit vzhledem k vývoji postav.

2.2   Herní režim

Je vymezen časy ingame a offgame.

2.2.1  Ingame

Úkol i každá jeho část musí být na své nejnižší úrovni splněn v režimu ingame. Čas ingame pro frakce i jednotlivé postavy je schvalován organizačním týmem na operační úrovni podle úrovně úkolu.

2.2.2  Offgame

Offgame aktivita nemá vliv na splnění úkolu. Obecně hráči spíše přitěžuje. Jakékoliv informace nebo dokumenty, které byly získány v době offgame, jsou herně neplatné.

2.3   Úkoly

Úkoly jsou děleny do kategorií podle své podstaty a úrovní podle významnosti.

2.3.1  Kategorie úkolů

2.3.1.a)    Teritoriální

Týkající se území – jeho anexace nebo obrana, nájezd.

2.3.1.b)    Diplomatické

Týkající se oficiálních vztahů mezi frakcemi, předání ingame dokumentů, činnost vyslanců.

2.3.1.c)    Špionážní

Týkající se získání ingame dokumentace pomocí infiltrace, špionážní a kontrašpionážní činnosti.

2.3.1.d)    Eliminační

Mající za cíl fyzickou likvidaci určité postavy nebo sabotáž.

 

2.3.2  Úrovně úkolů

2.3.2.a)    Úkol úrovně I.

Klíčový úkol, týkající se hlavních sídel (I. kategorie), postav Vládce frakce nebo hlavního artefaktu. Musí být schválen celým organizačním týmem. Všechny frakce mají právo se účastnit.

2.3.2.b)    Úkol úrovně II.

Úkol týkající se postavy Guru nebo sídla II. kategorie. Musí být schválen celým organizačním týmem.

2.3.2.c)    Úkol úrovně III.

Úkol týkající se sídla kategorie III, Pána nebo specialisty. Musí být schválen minimálně Vrchním Guru a Guru obou dotčených frakcí.

2.3.2.d)    Úkol úrovně IV.

Úkol týkající se sídla kategorie IV nebo svébytné části frakce, jako např. dílčí separatismus nebo aspirace na Pána. Musí být schválen minimálně Vrchním Guru a Guru obou dotčených frakcí.

2.3.2.e)    Úkol úrovně V.

Úkol týkající se sídla úrovně V nebo okrajové herní postavy a aktivity. Stačí schválení vlastního Guru.

2.3.3  Fáze úkolů

2.3.3.a)    Strategická

Představuje záměr herní strany na herní mapě, zpravidla je doménou vládce frakce nebo jiné významné postavy, která má možnost zabírat území.

2.3.3.b)    Operační

Představuje realizaci úkolu během dané doby, od zajištění logistiky pro dokončení daného úkolu. V této fázi jsou hlavním aktérem Guru a velitel operace. Výsledkem je smluvený plán a pravidla, kterými se budou řídit účastníci v další fázi.

2.3.3.c)    Taktická

Představuje dobu vymezenou pro ingame, o výsledku rozhodují přímo lidé v terénu podle pravidel nastavených v předchozích fázích. Veškerá dokumentace pořízená ingame je po skončení akce odevzdána velitelem akce zástupci organizačního týmu k vyhodnocení. Ten pak rozhodne, zdali byl daný úkol splněn.

3      REGISTRACE

Registrace probíhá individuálně, tzn. že každý účastník je registrován zvlášť, a to oproti svému občanskému jménu jedním ze členů organizačního týmu.

Významná pozornost je věnována referencím současných a prověřených hráčů. Registrace v žádném případě není automatická.

3.1   Registrační materiály

3.1.1  Registrační formulář

Obsahuje základní informace o potencionálním zájemci, především občanské jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště, kontaktní informace (e-mail a telefon) apod.

3.1.2  Osobní ID karta

Je vydána hráči na základě splnění registračních podmínek. Jedná se o laminovaný doklad se základními informacemi o herní postavě, jejím zařazení a obsahuje fotografii. ID kartu nosí každý účastník u sebe během veškeré ingame aktivity, používá ji k prokázání své herní totožnosti a příslušnosti.

3.1.3  Osobní složka

Osobní složka je vydána hráči spolu s ID kartou. Tato je offgame, nenosí se s sebou do terénu. Hráč si do ní doplňuje získané ingame materiály jako důkaz o své činnosti.

Každý materiál získaný ingame, musí být organizátorem potvrzen a zaevidován. Organizační tým si archivuje klíčové herní dokumenty ve formě skenů a/nebo kopií.

3.1.4  Odznak frakce

Odznak je vydán každému účastníkovi, který se přidá k jedné ze čtyř hlavních frakcí. Tento se nosí v době ingame jako vizuální identifikace hrajícího účastníka. Musí být nošen viditelně.

4      HERNÍ PROSTOR

4.1   Mapa prostoru

Herní prostor je znázorněn v mapě, rozdělené na nejmenší správní jednotky – reálné katastry. Držení území je primárním měřítkem úspěšnosti frakce. Startovní herní mapa obsahuje okresy Zlín a Uherské Hradiště.

4.2   Kontrola území

Každá frakce kontroluje určité území, přičemž hlavním teritoriem je sídlo vládce frakce. Toto území se považuje za výchozí bod pro veškeré operace.

Z každého území čerpá frakce měsíčně určitý příjem Many, která je odvozena od počtu obyvatel, žijící na daném území.

Teritoria jsou rozdělena do pěti kategorií, odpovídajícím úrovním úkolů, které se jich týkají:

4.2.1  Sídla kategorie I. – Supercentra

Jsou klíčová centra regionu, měnit vlastníka mohou jen výjimečně a přinášejí klíčový podíl Many. Jedná se o pět největších měst v každém okrese. Získání supercentra je předmětem úkolu úrovně I, typicky 48h akce.

Kontrolu nad těmito sídly může mít pouze Pán.

4.2.2  Sídla kategorie II. – Centra

Jsou druhořadá města, představující významné uzly, deset dalších měst v každém okrese. Zabrání centra je předmětem úkolu úrovně II, typicky 24h akce.

Kontrolu nad těmito sídly může mít pouze Pán.

4.2.3  Sídla kategorie III. – Města

Menší města, stále strategicky významná, jedná se o sídla s počtem obyvatel nad 1 tisíc obyvatel.

Musí být obsazena fyzickou anexací, nemohou být obsazena automaticky. Podmínkou pro anexaci je kontrola více než poloviny sousedících území.

Kontrolu nad těmito sídly může mít pouze Pán.

4.2.4  Sídla kategorie IV. – Vesnice

Obce nad 500 obyvatel. Pro automatické obsazení stačí, aby v nich bydlel jeden z členů frakce.

Podmínkou pro anexaci je kontrola více než poloviny sousedících území.

4.2.5  Sídla kategorie IV. – Samoty

Obce pod 500 obyvatel.

Pro automatické obsazení stačí, aby v nich bydlel jeden z členů frakce. Anexace může být provedena jednoduchým zabráním území.

4.3   Zabírání teritoria

Frakce se může rozšiřovat, pokud má dostatek rezerv pro anexaci dalších území. Způsoby anexace:

4.3.1  Automatická anexace

Méně významná sídla mohou být obsazena automaticky v případě, že frakce získá člena, který na daném území bydlí.

4.3.2  Intervenční anexace

Pokud území není v držení žádné frakce a zároveň se nejedná o sporné území, může být zabráno bez boje, za předpokladu, že jsou k dispozici vojenské jednotky a dostatek rezerv. Vojenská anexace musí být provedena fyzickým splněním úkolu na daném území.

4.3.3  Vojenská anexace

Pokud je území drženo jinou frakcí, může být o něj sveden boj. Předpokladem jsou vojenské složky, které provedou bojovou akci proti bránící straně.

4.3.4  Politická anexace

Území může být mezi frakcemi vyobchodováno, tzn. že jedna frakce ho může druhé „prodat“ za smluvených podmínek.

4.3.5  Anexace soubojem

V případě, že zúčastněné strany nemají z jakéhokoliv důvodu vůli území bránit vojensky, spor může být rozhodnut smluveným způsobem, který jednoznačně určí vítěze, kterému region připadne. Může se jednat např. o šachovou partii.

5      RPG

5.1   Role

Herní role jsou rozděleny na několik skupin, které mají své podskupiny. Jak se postavy vyvíjejí, mohou se posunovat ve společenském žebříčku.

5.1.1  Pánové

Představují osoby, předurčené k vedení ostatních. Mají právo držet území, mít vlastní znak, armádu či osobní gardu.

Jsou smrtelní pouze prostřednictvím úspěšně splněného eliminačního questu – atentátu.

Pán se může stát Vládcem frakce.

5.1.2  Guru

Guru je hráč, který se zřekl veškerých světských radostí, jedná se o jakéhosi duchovního vůdce svých lidí.

Aby se hráč stal Guru svého živlu, musí splnit předepsané questy. Obecně se jedná o zkoušku svým živlem.

Guru jsou smrtelní obecně pouze z rukou ostatních Guru během speciálního questu.

5.1.2.a)    Vrchní Guru

Plní roli hlavního organizátora. Předsedá radě Guru, je volen do konce svého života nebo vlastní rezignace.

5.1.2.b)    Senior Guru

Senior Guru je členem organizačního týmu a je vrchním Guru své frakce. V případě uvolnění místa Vrchního Guru volí společně s ostatními Senior Guru nového, a může být sám zvolen.

5.1.2.c)    Junior Guru

Junior Guru je čerstvý adept na funkci Guru, který čeká, až se uvolní místo Senior Guru, aby mohl být hlavním v rámci své frakce.

5.1.3  Vojáci

Vojáci jsou hráči, jejichž primárním a do jisté míry jediným úkolem je plnit úkoly svého Pána. Vládnou zbraněmi podle úrovně svých zkušeností a do hry se dostávají pouze na bojových akcích.

Voják se postupně může stát Pánem – pokud je povýšen svým Vládcem, nebo Guru, pokud splní předepsané questy a vzdá se světských možností.

5.1.4  Specialisté

Vládnou zvláštními schopnostmi, které mohou využívat jak během celoroční hry, tak během questů.

Specialista se může stát Pánem nebo Guru.

Tvoří je několik podskupin:

5.1.4.a)    Vědci

Mají schopnosti zprovoznit, opravit a provozovat pokročilé vybavení, které je nad rámec chápání ostatních postav. Mohou provádět výzkum a zlepšovat tak schopnosti své frakce.

Může se týkat vývoje pyrotechniky, zdravotnického a lékařského vybavení, zbraňových systémů, úpravy vozidel atd.

5.1.4.b)    Špioni

Mohou vykonávat průzkum na území cizích frakcí, pořizovat ingame dokumentaci a zmocňovat se tajných materiálů ostatních frakcí – vědeckých výzkumů, personálních informací atp.

5.1.4.c)    Zabijáci

Mají vlohy zabíjet postavy, které nejsou běžným způsobem smrtelné – především Pány a specialisty.

5.2   Mana

Každé držené území dané frakci generuje určité množství tzv. Many, což je surovina, která je schopna v kombinaci s vlastním živlem nahradit veškeré standardní potřeby frakce. Pokud má daná frakce rezervu Many, má dostatek potravin i paliva, aby mohla fungovat a rozšiřovat se.

Mana sama o sobě nemá žádnou reálnou hodnotu, její vlastnosti aktivuje pouze amulet jedné ze čtyř frakcí, její zásoby jsou tedy ovládány především vládcem frakce. Pánové mohou shromažďovat Manu taktéž, ale nemohou jí využívat žádným způsobem mimo obchodování.

Mana může sloužit jako platidlo mezi frakcemi, je snadno převoditelná. V případě, že se některá frakce chce pokusit Manu druhé frakci ukrást, má Mana fyzickou podstatu barevné tekutiny v nádobách.

5.3   Ingame propriety

Artefakty jsou herní propriety, které mohou mít povahu fyzického předmětu nebo papírového dokumentu vydaného organizátorem.

5.3.1  Amulety živlů

Každý vládce frakce je držitelem amuletu, který je nepřenosný a on sám je s ním pevně svázán. Tento amulet mu dává moc nad veškerými přívrženci jeho frakce.

5.3.2  Dokumentace

5.3.2.a)    Předurčení

Dokument Předurčení je listina, pasující daného účastníka na Pána. Je vydávána organizátorem a pro získání platnosti musí být podepsána minimálně čtyřmi hráči, kteří předurčeného přijmou za svého velitele, a zpětně potvrzena organizátorem.

5.3.2.b)    Dekret o pasování do panského stavu

Je vydán jako potvrzení organizačního týmu, že daná postava se stala Pánem, a tudíž jsou mu garantována odpovídající práva.

5.4   Skill systém

Všechny skilly jsou schvalovány organizačním týmem.

5.4.1  Frakce

Frakce dostávají zkušenostní body za úspěšné splnění úkolů. Na základě získaných bodů vládce frakce žádá po vlastním Guru jejich transformaci v reálný skill, který budou moci využívat všichni příslušníci frakce, včetně nově příchozích.

5.4.2  Jednotlivci

Individuální schopnosti jsou zlepšovány za body, které dostávají hráči za plnění zvláštních úkolů. Některé mohou být nakoupeny za Manu.

V případě smrti herní postavy jsou individuální skilly ztraceny, ale hráč si může jednotlivě dokoupit ty, které už dříve získal.